TEZLER

Türk Edebiyatı Bölümü’nden Tezler

Tuğba Yıldırım

Sayı 16: Güz 2004

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nün sekiz öğrencisi 2003-2004 eğitim yılında yüksek lisans programını başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Öğrencilerin çalışmaları eleştiri, roman ve tiyatro gibi modern türlerin yanı sıra sûrnâmeler ve patronaj gibi Osmanlı kültürüyle ilgili konularda yeni yaklaşımlar geliştiriyor. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde yapılan tezlerin elektronik ortamdaki tam metinlerine Türk Edebiyatı Bölümü’nün internet sitesindeki “tezler” kısmından ulaşılabilir: <http://www.bilkent.edu.tr/~tebsite/>

Elif Süreyya Aksoy: “Aşk-ı Memnu’da Cennet İmgeleri”

Elif Süreyya Aksoy, tezinde Halit Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu adlı yapıtında karakterlerin adlarını ve bahçe betimlemelerini inceleyerek romanda mitsel cennet anlatılarına gönderme yapıldığını saptamaktadır. Aksoy, bu göndermeler ile karakterler arasında ilişki kurarak romanda cinsellikle ilgili ahlâk değerlerinin parodileştirildiğini belirtmektedir (tez danışmanı: Yard. Doç. Dr. Laurent Mignon). <http://www.  thesis.bilkent.edu.tr/0002546.pdf>

Murat Cankara: “Ahmet Mithat ve Beşir Fuat’a Göre Gerçekçilik”

Murat Cankara, çalışmasında karşıt görüşleri savunan Ahmet Mithat Efendi ve Beşir Fuat’ın edebî gerçekçiliğe yaklaşımlarını tartışmakta, yazarların bu konudaki görüşlerinin bulunduğu yazı ve mektuplar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Tezde 19. yüzyıl sonu Osmanlı edebiyatında tek bir gerçekçilik yorumuna ulaşılamayacağı sonucuna varılmaktadır (tez danışmanı: Yard. Doç. Dr. Laurent Mignon). <http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002602.pdf>

Hülya Dündar: “Leylâ Erbil’in Romanlarında Cinsellik Sorunsalı”

Hülya Dündar, tezinde Leylâ Erbil’in Tuhaf Bir Kadın, Karanlığın Günü, Mektup Aşkları ve Cüce adlı romanlarında cinsel kimliğin oluşumu, karakterlerin cinsel yaşamları, kadın yazarın toplumdaki konumu gibi konuları tartışmaktadır. Dündar, Erbil’in yapıtlarında cinselliğin toplumsal ve psikolojik boyutlarıyla ele alındığını saptamakta ve kadın yazarın toplumdaki konumu ile medyanın cinselliğe yaklaşımını irdelemektedir (tez danışmanı: Yard. Doç. Dr. Süha Oğuzertem). <http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002527.pdf>

Sevim Gözcü: “Ayaşlı ile Kiracıları’nda Anlatıcı Sorunsalı”

Sevim Gözcü, incelemesinde Memduh Şevket Esendal’ın Ayaşlı ile Kiracıları adlı romanında anlatıcı karakterinin işlevini kültürel, sanatsal ve anlatısal açılardan değerlendirmekte, anlatıcının farklılığını ortaya çıkarmak için anlatım biçimlerini çözümlemektedir (tez danışmanı: Yard. Doç. Dr. Süha Oğuzertem). <http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002500.pdf>

Münevver Kırşallıoba: “Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı’nda Olay Örgüsü”

Münevver Kırşallıoba, tezinde Bilge Karasu’nun Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı adlı yapıtında yer alan bölümlerin olay örgüsünün nasıl oluşturulduğunu anlatımdaki organizasyonun nedensellik ilişkileri aracılığıyla tartışmakta, incelenen öğelerin olay örgüsünün bütünlüğü bakımından önemini değerlendirmektedir (tez danışmanı: Doç. Dr. Engin Sezer). <http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002729.pdf>

G. Ezgi Korkmaz: “Sûrnâmelerde 1582 Şenliği”

G. Ezgi Korkmaz, çalışmasında sûrnâme türünün özelliklerini tanıtarak ilk sûrnâme örnekleri olan Câmi’u’l-Buhur der Mecâlis-i Sûr ve Sûrnâme-i Hümâyûn adlı yapıtları incelemektedir. Korkmaz, bu yapıtların III. Murad’ın oğlu Şehzade Mehmed’in sünneti dolayısıyla düzenlenen şenliği değerlendirme biçimlerini yorumlamaktadır (tez danışmanı: Dr. Mehmet Kalpaklı). <http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002529.pdf>

Esma Tezcan: “Pargalı İbrahim Paşa Çevresindeki Edebî Yaşam”

Esma Tezcan, Osmanlı hâmilik geleneğini, İbrahim Paşa ve edebî çevresinin ilişkilerini, Paşa’nın sanat ve edebiyat hâmiliğini ve Osmanlı patrimonyal devlet yapısını tartışmakta, ilk defa “Serasker Sultan” unvanını alan İbrahim Paşa çevresinde gelişen hâmilik geleneğini incelemektedir (tez danışmanı: Dr. Mehmet Kalpaklı). <http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002528.pdf>

Melahat Gül Uluğtekin: “Ahmet Vefik Paşa’nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière”

Melahat Gül Uluğtekin, tezinde Ahmet Vefik Paşa’nın 1879-1882 yılları arasında yazdığı Zor Nikâhı, Don Civani, Dudu Kuşları, Tartüf ve Adamcıl adlı oyunları Molière’in 1659-1666 yılları arasında yazdığı Le Mariage forcé, Dom Juan ou Le festin de Pierre, Les Précieuses ridicules, Le Tartuffe ou l’Imposteur ve Le Misanthrope adlı özgün yapıtlarla karşılaştırmaktadır. Uluğtekin, Ahmet Vefik Paşa’nın çevirilerinde siyasal, dinsel ve ahlakî boyutları olan sahne, paragraf, cümle ve sözcükleri aktarmadığını ya da anlamı değiştirerek aktardığını saptamaktadır (tez danışmanı: Yard. Doç. Dr. Laurent Mignon). <http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002526.pdf>

<tugbay@bilkent.edu.tr>