TÜRK  EDEBİYATI  MERKEZİ ÜYELERİNİN YAYINLARI
Sayı 2: Kış 2000
AND, Metin.
    Kitap ve Makale
    Osmanlı Tiyatrosu. Ankara:Dost Yayınevi, 1999.
    Tiyatro, Bale ve Opera Sahnesinde Kanunî Süleyman İmgesi. Ankara:Dost Yayınevi,  1999.
    40 Gün 40 Gece, Osmanlı Düğünleri, Şenlikleri, Geçit Alayları, Creative Yayınları, Toprakbank, İstanbul: 1999.
    "Bir Renaissance Hezâr-fenni: Matrâkçî Nasûh", sanatdünyamız 73, 1999: 125-33.
    "Sanatçı Cariyeler", sanatdünyamız 73, 1999: 69-75.
    "Soytarı: Tiyatronun Yaşam Suyu, sanatdüyamız 74, 1999: 126-35.
    Konferans:
    Osmanlı Mitologyası, Çekül Vakfı, 1999.

BAŞGÖZ, İlhan.
    Kitap:
    Hoca Nasreddin, Never Shall Die, Pertev Boratav ile birlikte, Indiana University, Turkish Studies Series: 1999.
    Türk Halkının Bilmeceleri, (Andreas Tietze ile birlikte) 2 cilt (2. baskı),  Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara: 1999.
    Türkiye’nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk (2. baskı), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara: 1999.
    Konferans:
    "Aşık Veysel", Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından düzenlenen Aşık Veysel'i Anma Günü.
    "Nasreddin Hoca", İstanbul Maden Mühendisleri Birliği.
    "Türk Halk Edebiyatından Bir Güldeste", TRT için  13 bölümlük program. 

HALMAN, Talât.
    Kitap ve Makaleler: 
    Candan Cana: Mevlânâ Celaleddin Rumi’den Seçme Rubailer, İş Bankası Yayınları, Ankara: 1999.
    Doğrusu: Siyasal Yazılar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul:1999.
    Osmanlı Şiiri Antolojisi. (CD), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul: 1999.
    "Türk Şiirinde Doğu-Batı İzleği", Parşömen I (Güz 1999): 15-27.
    "Cumhuriyet ve Çocuk", II. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi (Açış Konuşması Metni), haz. Bekir Onur, Ankara 1999: 17-24.
    "Turkish Literature", Encyclopedia of World Literature in the 20th Century, 3rd edition, Volume 4, ed. Steven R. Serafin, Michigan, Farmington Hills: St. James Press 1999: 350-60.
    Konferans:
    Hacettepe Üniversitesi 1999-2000 ders yılı açış dersi, 12 Ekim 1999.
    "Aklın Yolu Birdir", İstanbul Teknik Üniversitesi, 30 Kasım 1999. 
    "21. Yüzyılda Kültür ve Üniversiteler", Türkiye Bilimler Akademisi, 11 Aralık 1999.

KALPAKLI, Mehmet.
    Kitap ve Makaleler:
    Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1999.
    "Divan Şiirinde Aşk", Gösteri 212, Temmuz-Ağustos 1999: 46-47.
    "Osmanlı Edebi Metinlerine Göre Türklük ve Osmanlılık", Tarih ve Milliyetçilik: 1. Ulusal Tarih Kongresi     Bildirileri, Mersin 1999: 75-90.
    "Bahtsız Şehzâde'nin Bahtsız Dîvân'ı: 'Cem Sultan’ın Türkçe Divan'ı' Neşri Üzerine Notlar”; Kebikeç 7-8, Ankara,   1999: 33-44.
    "Nef'i’s Siham-ı Kaza: A Satirical View of Seventeenth Century Ottoman Sociery", Acta Viennensia Ottomanica
21, Viyana, 1999: 183-86.
     Konferans:
    "The Ottoman Gazel in the Age of Beloveds: Poems about Poetry", (Mahbublar Çağında Osmanlı Gazeli: Şiir      Hakkında Şiirler) Walter Andrews ile] Ghazal as a Genre of World Literature, International Symposium, Orient Institut der DMG, Temmuz 1999, Beyrut.
    "Kuruluştan Fatih Devrine Anadolu’da Dil ve Edebiyat", Osmanlı’dan Fatih'e: Osmanlı Devletinin Doğuşu ve     İmparatorluğun Kuruluşu Sempozyumu, Bilkent Üniversitesi, 5 Mayıs 1999.

KARGI ÖLMEZ, Zuhal.
    Makale:
    "Oirot Etymologies (I), Studia Turcologica Cracoviensia 5 (Language and Culture of Turkic People), 1998: 141-47.
    "Özbekçenin Sözlükleri", Kebikeç 7-8, 1999: 105-109. 
    Konferans:
    "Şecere-i Türk'ün Sözvarlığından Örnekler", VII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 08-12 Kasım 1999.

OĞUZERTEM, Süha.
    Makale:
    "Taklit Aşklardan Taklit Romanlara: Genel Kadın Yazarlığı", Toplum ve Bilim 81, Yaz 1999: 62-80.

SEZER, Engin.
    Konferans:
    "Formal Correlates of Tense and Aspect in Turkish", Boğaziçi Üniversitesi, Nisan 1999.
    "On Person Agreement in Turkmen", First Turkish Conference on Turkic Linguistics, University of Manchester (İngiltere), Nisan 1999.
    "Türkmence'de Ses Uyumu", Onuncu Türk Dilbilim Kurultayı, Boğaziçi Üııiversitesi, 1999.

TEKELİOĞLU, Orhan.
    Kitap ve Makaleler:
    Foucault ve Sosyolojisi, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1999. 
    "Moderniteye Sıkışan Özgürlük: Foucault'nun 'Kendilik Teknolojileri'ne Bir Bakış", Doğu Batı, Ankara, Aralık 1999: 41-50.
    "Türk Musıki İnkılabının İçsel Tarihi: Nota Dergisinin Kapanması", Toplumbilim, İstanbul, Mart 1999: 15-25.
    "Ciddi Müzikten Popüler Müziğe: Musıki İnkılabının Sonuçlan", Bilanço'98 Cumhuriyetin Sesleri, haz. Gönül Paçacı, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul; Ekim 1999.
    Konferans:
    "Pahalı Ses Sistemleri Pazarında Gizem Stratejileri" (Strategies of Demystifying in the High-End Market in Audio  Systems), 7. Disiplinlerarası Tüketim Araştırmaları Konferansı (7th Interdisciplinary Conference on Research in  Consumption), Bilkent Üniversitesi, Ankara, Ağustos 1999.
    "Türk Modernitesi ve Popüler Kültür: Müziği Ulusallaştırma Siyasetlerinde Popüler Müziğin Yeri", 6. Sosyal  Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, Kasım 1999. ,
    "Cumhuriyet Söylemleri: Müzik", 1. Göstergebilim Kongresi, Ankara, Ekim 1999.