1999 MESA KONFERANSI
Sayı 2: Kış 2000
Bu yılki MESA (Middle East Studies Association of North America) konferansı 19-22 Kasım 1999 tarihleri arasında Washington D.C.'de yapıldı. Toplam 122 oturumun düzenlendiği konferansa, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Mehmet Kalpaklı ve Süha Oğuzertem de bildirileriyle katıldı.

"Relations of Ottoman Literature and Society: The Post-classical Age" (Osmanlı Edebiyatı ile Toplumunun İlişkileri: Klasik Dönem Sonrası) konulu oturumda Mehmet Kalpaklı "A Poet's Warning: Veysi's Poem on the Breakdown of Ottoman Social and Political Life in the l7th Century" (Bir Şairin Uyarıları: Veysî'nin Bir Manzumesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Sosyal ve Politik Hayatındaki Bozukluklar) başlıklı bildirisini; Walter G. Andrews "What Was That?: An Argument for a Discontinuous Cultural History of the Ottoman Empire" (Neydi O? Osmanlı İmparatorluğu Kültürel Tarihinin Süreksizliği Üstüne Bir Argüman) ve Walter Feldman "The Social Environment of the Ottoman Literary Avant-Garde of the mid-17th Century" (17. Yüzyıl Ortası Osmanlı Edebi Avangardının Toplumsal Çevresi) başlıklı bildirilerini sundular. 

Konferansın "Modern Literature in the Arts" (Sanatta Modern Edebiyat) konulu oturumunda ise Süha Oğuzertem "Re-conceptualizing the Fantastic via Turkish Storytelling" (Fantastiğin Türk Öykücülüğü Aracılığıyla Yeniden Kavramsallaştırılması) ve Hasan Bülent Kahraman (Sabancı Üniversitesi) "Yahya Kemal: The Poet in Search of a National Identity or the Two Nationalisms and Bergson versus Durkheim" (Yahya Kemal: Ulusal Kimliğini Arayan Şair ya da İki Milliyetçilik ve Bergson Durkheim'e Karşı) konulu bildirilerini sundular.