ALMAN DOĞUBİLİMCİLER BİRLİĞİ'NİN DÜZENLEDİĞİ GAZEL SEMPOZYUMLARI
Sayı 1: Eylül 1999
Orient-Institut der DMG (Alman Doğubilimciler Birliği Şarkiyat Enstitüsü)  16-19 Mayıs 1999 tarihlerinde İstanbul'da ve 7-10 Temmuz 1999 tarihlerinde Beyrut'ta, Gazel ve Dünya Edebiyatındaki Yeri başlıklı iki uluslararası sempozyum düzenledi.

Bu sempozyumlarda Osmanlı gazeli ile ilgili çeşitli tebliğler sunuldu. İstanbul'da yapılan ilk toplantının alt başlığı Osmanlı Gazeli ve Tarihsel Bağlam idi. Sempozyum'un 16 Mayıs 1999 Pazar günü yapılan açılışında İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Müdürü Ekmeleddin  İhsanoğlu, Alman Doğubilimciler Birliği Şarkiyat Enstitüsü Müdürü Angelika Neuwirth ve Alman Kültür Merkezi Müdürü Kurt Scharf'ın açış konuşmalarının ardından Enis Batur bir konferans verdi. Gece, Fırat Kızıltuğ'un ud resitali eşliğinde Hüsrev Hatemi'nin okuduğu gazellerle devam etti.

Sempozyum'da Osmanlı gazeliyle ilgili olarak Walter Andrews (Washington Üniversitesi) ve Mehmet Kalpaklı'nın (Bilkent Üniversitesi) birlikte hazırladıkları ve Mehmet Kalpaklı'nın sunduğu "Gazels and the World: Some Notes on the 'Occasionalness' of the Ottoman Gazel" (Gazeller ve Gerçek Dünya: Osmanlı Gazelinin Durumsallığı Üzerine Bazı  Notlar);  Tunca Kortantamer'in (Ege Üniversitesi) sunduğu  "Gazelin Anlam-yapı ilişkisinde Bazı Metaforların İşlevi"; Ali Fuat Bilkan'ın (Fatih Üniversitesi) sunduğu "Nabi'nin Gazellerinde Görme Biçimleri ve Şairin Gazel Tarzına Getirdiği Yenilik Üzerine"; Michael Glünz'ün (Zürih) "'The Indian Style in Ottoman Lyric Poetry - A Far Cry from the Origins of the Gazel" (Osmanlı Lirik Şiirinde Hint Üslubu- Gazelin Kökenlerinden Uzak Bir Ses); Ahmet Hamit Yıldız'ın (Boğaziçi Üniversitesi) “Osmanlı Gazelinde Lirik ‘Ben’” başlıklı bildirileri yer aldı.

Sempozyumun son gününde, "'The Ghazal As a Literary Genre - A Forgotten Part of World Literature?" (Bir Edebiyat Türü Olarak Gazel - Dünya Edebiyatının Unutulmuş Bir Kesiti mi?) konulu bir tartışma oturumu düzenlendi. Bu oturumda, Arap edebiyatında gazel konusunda Asad Hayrallah ve Thomas Bauer, İran edebiyatında gazel konusunda J. Christoph Bürgel ve Michael Glünz ve Osmanlı edebiyatında gazel konusunda Mehmet Kalpaklı söz aldılar.

Beyrut'ta düzenlenen ikinci sempozyumda Türk Edebiyatı ve Osmanlı gazeli konularında şu bildiriler sunuldu:

Victoria R. Holbrook (Ohio Eyalet Üniversitesi), "The Ottoman Ghazal as Part of a Trans-Linguistic Aesthetic Culture" (Trans-Lingüistik Estetik Kültürün Bir Parçası Olarak Osmanlı Gazeli); Walter Andrews (Washington Üniversitesi) ve Mehmet Kalpaklı (Bilkent Üniversitesi), "The Ottoman Gazel in the 'Age of Beloveds': Poems About Poetry" ('Mahbublar Çağı'nda Osmanlı Gazeli: Şiir Redifli Şiirler); Petra de Bruijn (Leiden Üniversitesi), "The Function of the 'Perdegazel' in Traditional Turkish Karagöz" (Geleneksel Türk Karagözünde 'Perdegazel'in  İşlevi); Tunca Kortantamer  (Ege Üniversitesi), "Eroticism in the Ghazal Poetry: Baki and Fuzuli - The Two Famous Ottoman Poets of the l6th Century" (Gazel'de Erotizm: Baki ve Fuzuli - Onaltıncı Yüzyılın İki Meşhur Osmanlı Şairi); Hans Theunissen (Utrecht Üniversitesi), "Il Bello nel Bagno: The Homo-Erotic World of (Ottoman) Turkish Literature" (Il Bello nel Bagno: (Osmanlı) Türk Edebiyatının Homo-Erotik Dünyası); Priska Furrer (Bern Üniversitesi), "The Problematic Tradition: Reflections on Ottoman Homo-Eroticism in Modern Turkish Literature"  (Sorunlu Gelenek: Osmanlı Homo-Erotizminin Modern Türk Edebiyatındaki Yansımaları).